لوگو اپلیکیشن یکپارچه پسند

اپلیکیشن یکپارچه پسند

تصاویر اپلیکیشن یکپارچه پسندتصاویر اپلیکیشن یکپارچه پسندتصاویر اپلیکیشن یکپارچه پسندتصاویر اپلیکیشن یکپارچه پسندتصاویر اپلیکیشن یکپارچه پسند

توضیحات

این اپلیکیشن امکانی را جهت کاربران سازمانی فراهم آورده تا به سرعت و سهولت درخواست های خود در حوزه حمل و نقل -بلیط- خدمات-همایش را به ثبت رسانند

تغییرات نسخه اخیر

اولین انتشار


توسعه دهنده

Pga