لوگو اپلیکیشن اکسترا

اپلیکیشن اکسترا

تصاویر اپلیکیشن اکستراتصاویر اپلیکیشن اکستراتصاویر اپلیکیشن اکستراتصاویر اپلیکیشن اکستراتصاویر اپلیکیشن اکسترا

توضیحات

اکسترا ارائه کننده دستگاه های حفاظتی و تلفن کننده


این اپلیکیشن جهت ارسال فرمان به دستگاه تلفن کننده 9900 و مدیریت این دستگاه تولید شده است


تغییرات نسخه اخیر

نسخه اول برنامه


توسعه دهنده

مجید کیانی نسب