لوگو اطلس کارکنان سایپا

اطلس کارکنان سایپا

تصاویر اطلس کارکنان سایپاتصاویر اطلس کارکنان سایپاتصاویر اطلس کارکنان سایپاتصاویر اطلس کارکنان سایپاتصاویر اطلس کارکنان سایپا

توضیحات

اطلس کارکنان سایپا با امکاناتی از قبیل موارد ذیل جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات پرسنل گرامی تهیه و منتشر شده است.

+ سوابق کاری

+ وضعیت شغلی

+ فیش های دریافتی

+ اطلاعات بیمه ای

+ سرویس های ایاب و ذهاب

+ رزرو نوبت بهداری

+ صدور گواهی‌ها

+ و ...

تغییرات نسخه اخیر

+ امکان ثبت خطای اطلاعات پرسنلی

+ رفع مشکلات گزارش شده

توسعه دهنده

گروه خودروسازی سایپا