لوگو ازپزشک دکتر | AzPezeshk

ازپزشک دکتر | AzPezeshk

تصاویر ازپزشک دکتر | AzPezeshkتصاویر ازپزشک دکتر | AzPezeshkتصاویر ازپزشک دکتر | AzPezeshkتصاویر ازپزشک دکتر | AzPezeshkتصاویر ازپزشک دکتر | AzPezeshk

توضیحات

افزایش درآمد و صرفه جویی در زمان

بهره گیری از بانک اطلاعات بیمار و تجمیع پرونده پزشکی

تبادل یافته های جدید پزشکی در سزاسر جهان

صدور نسخه الکترونیکی و تسهیل تبادل نتایج آزمایشگاهی

کمیته پزشکی و دسترسی به تجربیات پزشکان در نقاط دیگر

تغییرات نسخه اخیر

بهبود عملکرد و ارتقای رابط کاربری

توسعه دهنده

پدیده مریلا