لوگو ارائه ویزیت و خدمات

ارائه ویزیت و خدمات

تصاویر ارائه ویزیت و خدماتتصاویر ارائه ویزیت و خدماتتصاویر ارائه ویزیت و خدماتتصاویر ارائه ویزیت و خدمات

توضیحات

سامانه ارائه ویزیت و خدمات

درگاه واحد ارائه خدمات الکترونیکی سازمان بیمه سلامت ایران به موسسات درمانی

سامانه ارائه ویزیت و خدمات الکترونیک پزشکان در تلفن همراه

تغییرات نسخه اخیر

انتشار نسخه 1.0

توسعه دهنده

طراحان سیستم پنام