لوگو آموزش مهارتهای پزشکی

آموزش مهارتهای پزشکی

تصاویر آموزش مهارتهای پزشکیتصاویر آموزش مهارتهای پزشکیتصاویر آموزش مهارتهای پزشکیتصاویر آموزش مهارتهای پزشکیتصاویر آموزش مهارتهای پزشکی

توضیحات

معتبرترین مرجع آموزش مهارتهای پزشکی که هر دانشجوی پزشکی نیاز دارد و خواهد داشت

شرح گیری مورنینگی برای اینکه استرسی برای مورنینگ صبح نداشته باشید

صداهای قلبی ریوی و معاینات بالای سر بیمار که چیزی را فراموش نکنید

آموزش انواع گرافی و خواندن سریع گرافی ها

آموزش نوار قلب و بیماری ها مرتبط

سی تی اسکن و غیره حتی آتل گیری....

مکمل آزمون صلاحیت بالینی دکتر حسین زاده

تغییرات نسخه اخیر

.

توسعه دهنده

دکتر علی حسین زاده