لوگو آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

تصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگیتصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگیتصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

توضیحات

*آموزش علائم و آیین نامه راهنمایی و رانندگی*
این برنامه شامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همراه با عکس های کلیه علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی است.
سرفصل های برنامه شامل :
آیین نامه راهنمایی و رانندگی
مفهوم رنگ ها در تابلوهای عبور و مرور
مفهوم شکل ها در تابلوهای عبور و مرور
تابلوهای انتظامی
تابلوهای اخطاری
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای مکمل
تابلوهای محلی
انواع خط کشی ها
چرااغ راهنمایی
انواع گواهینامه و ...

تغییرات نسخه اخیر

new

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران