لوگو آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

تصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگیتصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگیتصاویر آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

توضیحات

*آموزش علائم و آیین نامه راهنمایی و رانندگی*

این برنامه شامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همراه با عکس های کلیه علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی است.

سرفصل های برنامه شامل :

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مفهوم رنگ ها در تابلوهای عبور و مرور

مفهوم شکل ها در تابلوهای عبور و مرور

تابلوهای انتظامی

تابلوهای اخطاری

تابلوهای اخباری

تابلوهای راهنمای مسیر

تابلوهای مکمل

تابلوهای محلی

انواع خط کشی ها

چرااغ راهنمایی

انواع گواهینامه و ...


تغییرات نسخه اخیر

new

توسعه دهنده

گروه نرم افزاری باران