لوگو آرامش

آرامش

تصاویر آرامشتصاویر آرامشتصاویر آرامشتصاویر آرامشتصاویر آرامش

توضیحات

ما به قصد تسلای خاطر و آرامش تن و روان کنارتان هستیم.

محتوای تمام صوت هایی که در این برنامه در اختیار شما قرار می گیرد شامل کلام، موسیقی و فرکانس های ویژه ایست که به شیوه ای هدفمند و مطالعه شده، آرمیدگی عمیقی را در سطح فیزیکی و ذهنی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

تغییرات نسخه اخیر

رفع ایرادات جزئی

توسعه دهنده

آرناد