لوگو  آتی | ATi

آتی | ATi

تصاویر  آتی | ATiتصاویر  آتی | ATiتصاویر  آتی | ATiتصاویر  آتی | ATi

توضیحات

مغز کودکان در سال‌های اولیه زندگی، در هر ثانیه بیش از یک میلیون اتصال عصبی جدید می‌سازد. در جریان این سال‌های سرنوشت‌ساز، ارزیابی رشد تکاملی کودکان و تجارب مداوم مثبت به کمک بازی‌های روزانه، نقش بسزایی در توسعه بهینه مغز آن‌ها داشته و سرمایه‌ موثری است برای تقویت شناختی آن‌ها و آغاز مداخلات کمکی در زمانی که بیشترین اثربخشی را دارد.

آتی ضمن ارائه آزمون‌های استاندارد جهانی و بررسی مستمر روند رشد کودکتان در شش حیطه اصلی تکاملی (ارتباطات، شخصی-اجتماعی، حرکات درشت، حرکات ظریف، حل مسئله و اجتماعی-عاطفی)، صدها بازی و فعالیت شناختی اختصاصی شده برای هر کودک با محتوایی متناسب با وضعیت او ارائه می‌دهد. همچنین با پیشنهاد مقالات علمی در تمامی زمینه‌های مورد نیاز والد و کودک، در کنار ابزارهایی کاربردی برای ثبت اطلاعات رشد فیزیکی و فراهم آوردن هر آنچه در این دوره حیاتی لازم است دستیاری در دسترس برای والدین است.

گروه آتی با همکاری نزدیک با متخصصان دانشگاه تهران اطمینان حاصل می‌کند که بازی‌های اختصاصی شده پیشنهادی متکی بر مهارت‌های مناسب در زمان مناسب باشند. هدف اصلی آتی توانمندسازی والدین با ارائه یک برنامه رشد مناسب برای کودکان است که فعالیت‌های شناختی متناسب با سن، مبتنی بر علم و از نظر تکاملی جامع را در اختیار قرار می‌دهد. این تجربیات اولیه در غالب بازی، مهارت‌های اجتماعی، شناختی، جسمی و زبانی کودک شما را تقویت می‌کند و بر رشد مغزی او تأثیر بسزایی دارد.

تغییرات نسخه اخیر

-

توسعه دهنده

ati