لوگو پرگار

پرگار

تصاویر پرگارتصاویر پرگارتصاویر پرگارتصاویر پرگار

توضیحات

در این برنامه به راحتی قادر خواهید بود تمام فعالیت های سازمانی خود را انجام دهید.

از جمله ویژگی ها :

ارسال پیام پیش نویس و نامه

امضای پیش نویس ها

مشاهده تردد و ده ها قابلیت کاربردی دیگر

تغییرات نسخه اخیر

اضافه شدن سیستم حضور و غیاب

توسعه دهنده

baridsoft