لوگو مدرسه سرمایه گذاری هاتف

مدرسه سرمایه گذاری هاتف

تصاویر مدرسه سرمایه گذاری هاتفتصاویر مدرسه سرمایه گذاری هاتفتصاویر مدرسه سرمایه گذاری هاتف

توضیحات

مدرسه سرمایه گذاری هاتف نسخه اول (آزمایشی)

تغییرات نسخه اخیر

نسخه سوم

توسعه دهنده

امیر حمیدی